MKB-Limburg - PROJECTEN - PROJECT-FAMILIEBEDRIJVEN
slide image
Slide background

Project Familiebedrijven

Project Familiebedrijven

Gepubliceerd op 6-1-2021

Meer dan 65% van Limburgs MKB is een Familiebedrijf, ofwel meer dan 9000 bedrijven! Hoor jij daarbij? Wil je op de hoogte blijven van kansen en wil je kennis delen en je laten inspireren door andere familiebedrijven en experts? We ontmoeten jou en je familie graag op het MKB-Limburg Ondernemersplatform in de groep Familiebedrijven. www.mkblimburgondernemersplatform.nl. Gratis toegankelijk.

In 2021 hopen we je te verrassen en te ondersteunen met de inhoud van de 'MKB deal voor kleine familiebedrijven'.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit is De MKB-deal

Gepucliceerd op 25-11-2020

Innovatie is van levensbelang voor ondernemingen, of ze nu groot zijn of klein. Grote ondernemingen kunnen daarvoor eigen medewerkers inzetten of professionele ondersteuning inkopen. Kleine ondernemingen hebben vaak minder mogelijkheden. Maar net dat extra zetje in de rug kan hen verder helpen.

Juist bij mkb-familiebedrijven, die drijven op betrokken eigenaren en/of directieleden, kan vernieuwing een bottleneck zijn bij de ontwikkeling van het bedrijf. De MKB-deal ‘Innovatie in het kleine familiebedrijf (Limburg)’ beoogt daar iets aan te doen. Doel is het borgen van de continuïteit van deze bedrijven door in te zetten op het vergroten van hun innovatiekracht.

Daarvoor richten de partners in deze deal zich op de huidige ondernemers en de potentiële nieuwe generatie opvolgers in zo’n zestig tot tachtig mkb-bedrijven. Inzet van de inspanningen is de kansen te benutten die innovatie biedt in de huidige bedrijfsvoering en bij een eventuele bedrijfsoverdracht aan een volgende generatie.

Door die vernieuwingskansen tijdig bij de huidige en toekomstige eigenaren en directies onder de aandacht te brengen, hopen de partners in deze deal de toekomstbestendigheid van het kleinere familiebedrijf te vergroten. Stappen hierin zijn: bewustwording, kennisdeling, kennisoverdracht en het bouwen van een kennisdatabase.

‘Innovatie is sleutel voor succesvolle overdracht’

Aan het woord: Monique Princen (l), voorzitter MKB Limburg en Ron Heuts (r), directeur van Heuts assurantiën

In veel kleinere Limburgse familiebedrijven is innovatie een nog vaak onderbelicht element in de bedrijfsstrategie, terwijl vernieuwing en nieuwe kansen essentieel zijn voor het uitbouwen van de lange-termijncontinuïteit. Daardoor lopen deze bedrijven het risico binnen vijf jaar te verdwijnen.

Monique Princen: “Zo’n 80 procent van de economie in Limburg draait op het mkb en 70 tot 80 procent daarvan is een familiebedrijf. Familiebedrijven zijn voor onze provincie enorm belangrijk. Hun betekenis gaat verder dan louter economisch. Zij zijn ook stevig verankerd in en zeer betrokken bij de lokale gemeenschappen.”

'Leidend is steeds datgene waar de deelnemers behoefte aan hebben.'

Ron Heuts: “Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt dat, als er niet snel iets gebeurt, veertig procent van deze familiebedrijven over vijf jaar niet meer bestaat. Óf de ondernemers stoppen omdat zij geen opvolging hebben gevonden. Óf ze worden overgenomen. Het vinden van opvolging is voor veel familiebedrijven heel moeilijk, zo blijkt uit onderzoeken. Dat komt omdat veel van deze bedrijven verouderd zijn. Voor dochter, zoon of andere familie zijn zij daarmee minder interessant voor overname. Innovatie is als het ware de sleutel voor een succesvolle bedrijfsoverdracht.”

De MKB-deal gaat familiebedrijven helpen om hun innoverend vermogen te vergroten. In de hoop zo die opvolging eenvoudiger te maken.

Princen: “De koplopers hebben geen hulp nodig. Die weten wel hoe zij hun bedrijf in de toekomst interessant moeten houden, ook voor toekomstige generaties. Maar het peloton dat daarachter opereert, dat kan wel wat hulp gebruiken. Denk aan ondernemingen met twintig tot veertig medewerkers, die vaak geen HR-afdeling hebben en hands on opereren. Deze ondernemers zijn vaak te druk met de sores van alledag en hebben nauwelijks ruimte om ver vooruit te kijken. Laat staan een jaar of vijf. En dat is wel nodig om te overleven. En om een levensvatbaar plan voor de toekomst te maken, zowel op het gebied van innovatie als voor de opvolging.”

Heuts: “Voor deze groep bedrijven starten we een project dat twee jaar gaat duren. Idee is om zoveel mogelijk ondernemers van familiebedrijven in verschillende groepjes bij elkaar te brengen, en met hen allerlei thema’s bij de kop te pakken, gericht op innovatie. De groepjes krijgen ondersteuning van een gespreksleider en we vliegen professionals in, onder andere van de Universiteit van Maastricht, de Kamer van Koophandel, het MKB Limburg of Zuyd Hogeschool. Maar ook van koplopers, als dat nodig is. In drie Limburgse regio’s willen we zes van deze netwerkgroepen starten, met daarin vertegenwoordigers van acht tot tien familiebedrijven.”

Princen: “In eerste instantie richten we ons op het brede gesprek rondom innovatie. Leidend is steeds datgene waar de deelnemers behoefte aan hebben. In de groepjes moet op die manier een bepaalde vertrouwdheid ontstaan. Is dat gelukt en wordt daarmee ook het innovatieve vermogen van veel ondernemers vergroot, dan is daarna een doorstart mogelijk naar een volgend traject.”

Dat klinkt als ‘ambitieus, maar te doen’. Toch zijn er ook nog leeuwen en beren op de weg.

Heuts: “Het grootste probleem is om genoeg ondernemers te vinden die zich voor twee jaar willen committeren aan dit project. En vooral ook de juiste ondernemers. Want in een pilotgroep die wij al gedraaid hebben, zaten allemaal ondernemers die al bewust over deze materie nadenken. Maar hoe krijg je dat mkb-peloton zover om aan te schuiven? Dat zover nog niet is? Hoe leg je dat belang uit? Bovendien: als je meedoet, leg je wel je hele hebben en houen op tafel. Dat vereist flink wat durf.”

'Ik zou trots zijn als we via deze MKB-deal pakweg vijftig ondernemers uit het peloton zo kunnen mobiliseren dat zij aansluiting vinden bij de koplopers.'

Princen: “Idee is om te starten met een symposium, bijvoorbeeld bij Limburg Leads, waar we zo’n vijftig van deze bedrijven bij elkaar gaan brengen om de noodzaak van dit project goed neer te zetten. Bedrijven gaan we echt op allerlei manieren prikkelen om mee te doen. Hoe precies, daar gaan we nog over nadenken. Ze moeten er echt bij willen horen. Daarnaast organiseren we natuurlijk al veel andere bijeenkomsten voor bedrijven, dus veel contacten liggen er al. Dat geldt ook voor de partners in dit project: de provincie Limburg, de Universiteit van Maastricht en Zuyd Hogeschool. Met elkaar hebben we een enorm groot en relevant netwerk waar we uit kunnen putten.”

De MKB-deal betekent een versnelling van de start van dit project.

Princen: “Idee is uiteraard dat alle deelnemers en partners gaan investeren in deze MKB-deal. Het extra geld van het Rijk is belangrijk omdat we daarmee opstartmogelijkheden krijgen. Bijvoorbeeld om met alle partijen een roadmap te ontwikkelen, waarin we ook vastleggen wie precies wat gaat doen. Zo hebben we bijvoorbeeld al afgesproken dat de Universiteit van Maastricht een kennisdatabase rondom innovatie in familiebedrijven gaat opbouwen en expertmeetings gaat organiseren bij bedrijven zelf. Ook kunnen we dankzij deze deal een aantal workshops alvast in de steigers zetten. Het wordt allemaal net even gemakkelijker.”

Heuts: “Ik zou trots zijn als we via deze MKB-deal pakweg vijftig ondernemers uit het peloton zo kunnen mobiliseren dat zij aansluiting vinden bij de koplopers. En nog trotser als we erin slagen om die eerste groep ondernemers zo enthousiast te krijgen dat zij innovatie omarmen en als het ware ambassadeurs van innovatie in het familiebedrijf worden.”


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERSBERICHT | Goede deal voor Limburgse familiebedrijven

De laatste jaren staat het MKB flink in de schijnwerpers. In het MKB-actieplan dat staatsecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in de zomer van 2018 heeft gepresenteerd, worden verschillende initiatieven benoemd om het MKB in staat te stellen zich (nog) weerbaarder te maken voor de toekomst. Een van die initiatieven is het programma MKB-deals. Inmiddels heeft de beoordeling van de eerste tranche voorstellen plaatsgevonden en heeft Limburg goed gescoord. Er zijn twee voorstellen ingediend, die allebei mogen worden uitgewerkt naar een definitieve MKB-deal. In totaal mogen negen voorstellen uitgewerkt worden.

Eén van deze twee voorstellen is ingediend door de provincie Limburg, in samenwerking met MKB-Limburg, Maastricht University en Zuyd Hogeschool, om innovatie in het kleinere familiebedrijf te stimuleren. Een aantal familiebedrijven heeft al aangegeven te willen samenwerken aan de uitdagingen voor de toekomst, waarbij bedrijfsopvolging als een rode draad door de verschillende thema’s loopt. De kennis en kunde van Maastricht University (inclusief Maastricht Centre for Entrepreneurship and Innovation) en Zuyd Hogeschool (lectoraat ondernemerschap) zal daarbij worden benut. Onderwerpen die aan de orde zullen komen sluiten aan bij de thema’s uit het MKB-actieplan, zoals personeel, financiering, digitalisering, toepassing innovatie en internationaal ondernemen.

“Wij vinden familiebedrijven belangrijk omdat zij voor veel werkgelegenheid zorgen maar ook maatschappelijk betrokken zijn, o.a. bij (sport)verenigingen. Veel MKB bedrijven worstelen met vraagstukken zoals bedrijfsoverdracht. Wij zijn blij dat we aande slag kunnen om de mkb bedrijven nog meer te helpen maar ook om samen aan de slag te gaan zodat we sterkeLlimburgse familiebedrijven krijgen. MKB is de motor van onze economie.” Aldus Monique Princen, Voorzitter MKB-Limburg.

Verder is door de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL), in samenwerking met gemeenten, ondernemersverenigingen en publiek/private partners, een voorstel ingediend om innovatie en kwalificatie in het Zuid-Limburgse MKB te bevorderen. Het voorstel is om bedrijven te ondersteunen bij groei- en innovatiewensen. Daarnaast kan het MKB ook niet meer heen om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, mede in relatie tot digitalisering. Concreet wil men werken aan een nieuw leer-ontwikkel- en kwalificatietraject voor productie/montage vakkrachten. Tenslotte beoogt het Zuid-Limburgse voorstel om in samenwerking met partners als LIOF, De Groeischakelaar, campussen en KvK ondernemers, het dienstverleningsaanbod voor het brede MKB zo transparant mogelijk te maken.

Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie, Onderwijs en Sport): “Deze toekenning betekent een geweldige impuls voor het Limburgse MKB. De Limburgse ondernemer is een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de economie, niet alleen in de provincie maar in heel Nederland. Met deze deal vloeit er ruim een half miljoen vanuit het Rijk naar Limburg. Samen met de bijdrage vanuit de regio kan het Limburgse MKB een impuls van ruim € 1 miljoen tegemoetzien.”

Het programma MKB-deals van het Rijk ondersteunt kennisdeling over en versterken van regionale projecten en activiteiten die gericht zijn op het brede MKB. De voorstellen dienen o.a. te voorzien in een duidelijke, aantoonbare behoefte van het MKB en te getuigen van publiek/private samenwerking. 

Begin oktober heeft de staatssecretaris de provincies en gemeenten opgeroepen om met voorstellen voor een MKB-deal te komen. Per deal stelt het ministerie van EZK een bedrag tussen € 100.000 en € 400.000 beschikbaar, zijnde maximaal 50% van de uitvoeringskosten. Voor de eerste ronde MKB-deals is een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar.

De voorstellen dienen tussen nu en medio februari 2020 verder te worden uitgewerkt tot een definitieve MKB-deal in de vorm van een convenant. Partijen gaan daar nu – in overleg met het Ministerie van EZK – mee aan de slag. Als het convenant is ondertekend draagt het Rijk € 175.000 bij voor het project familiebedrijven. Samen met de bijdrage vanuit het tweede voorstel, de provincie Limburg, gemeenten en bedrijfsleven betekent dit een totale impuls van ruim € 1 miljoen voor het Limburgse MKB.

Gelieve onderstaande gegevens in te vullen.

U ontvangt de download link op het opgegeven e-mailadres.

×

nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u hieronder
in te schrijven voor onze
nieuwsbrief.

Kennis & expertise

Kennis & expertise

Als lid van MKB-Limburg kunt u gebruikmaken van de kennis en expertise van onze partners. Op welk vakgebied kunnen zij u ondersteunen?

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV