Privacyverklaring

MKB-Limburg gevestigd aan de Steegstraat 5, 6041 EA Roermond is een ledenvereniging die de belangen van MKB ondernemingen behartigt en is als zodanig verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens in haar bestanden. MKB-Limburg verwerkt persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor deze gegevens in principe niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij voldoen aan de behandeling van persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet (UAVG) voor de uitvoering van die eisen in Nederland.

Hieronder legt MKB-Limburg concreet uit hoe wij persoonsgegevens verwerken en voldoen aan de hierboven genoemde verordening en wet.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

MKB-Limburg verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten, al dan niet via een lidmaatschap van onze vereniging. Door gebruik te maken van deze diensten ga je ermee akkoord dat wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

-Voor- en achternaam

-Geslacht

-Geboortedatum

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres

-Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel al dan niet met beeldmateriaal, op de ledenlijst aan te maken, in correspondentie en telefonisch

-Bankrekening (IBAN)

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens en voor personeelsleden van MKB Limburg verwerkt de vereniging overige en aan deze mensen kenbaar gemaakte gegevens, die vanuit goed werkgeverschap vereist zijn.

Doelen en grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Als lid van MKB-Limburg: De grondslag voor de verwerking van ledengegevens is het kunnen aangaan en naleven van de lidmaatschapsovereenkomst die we met elkaar afsluiten. Door deze overeenkomst sta je ons toe jouw gegevens te gebruiken op de in deze privacyverklaring bedoelde manier en om het doel van je lidmaatschap te bereiken. Dit doel is om je te informeren over en/of deel te laten nemen aan actualiteiten, evenementen, netwerkgelegenheden, ledenvoordelen en ander aan het lidmaatschap gerelateerde zaken. Indien je dat wenst kun je je voor onze nieuwsbrief afmelden.

Als gebruiker van het MKB-Limburg Ondernemersplatform maak je een account aan en geef je daarmee toestemming om je voor- en achternaam en alle overige gegevens die je verstrekt door je profiel in te vullen, zichtbaar te maken voor alle gebruikers van het platform. Als je afmeldt als

gebruiker van het platform blijven jouw gegevens nog maximaal drie maanden in ons bestand; per kwartaal wordt het gebruikersbestand opgeschoond. Voor het gebruik van cookies door de provider van het platform verwijzen wij naar diens privacy policy via de link in de footer van mkblimburgondernemersplatform.nl

Als medewerker van MKB-Limburg: De grondslag voor het verwerken van jouw gegevens is een wettelijk verplichting zoals het betalen van sociale lasten. Een tweede grondslag is het na kunnen komen van onze afspraken in de arbeidsovereenkomst zoals bijv. het correct en tijdig kunnen uitbetalen van je salaris

Als bestuurslid van MKB-Limburg: De grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is de overeenkomst die tussen MKB-Limburg en jou als bestuurslid is opgesteld met als doel om je informeren en met je te kunnen communiceren over alle aspecten die voor jou als bestuurder van belang zijn.

Als externe relatie: Dit is een vrij omvangrijke groep van contactpersonen bij diverse organisaties zoals overheden en onderwijsinstellingen. De grondslag voor de verwerking is een gerechtvaardigd belang van MKB-Limburg; zij kan immers niet haar taken vervullen zonder communicatie met deze functionarissen. MKB-Limburg zorgt er steeds voor dat niet meer persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt dan noodzakelijk is. De contacten met externe relaties hebben tot doel om de belangen van de leden te behartigen en de informatie naar de leden optimaal te kunnen verzorgen.

Bewaartermijnen.

MKB-Limburg zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, tenzij er een wettelijke bewaarplicht op rust. Een wettelijke bewaarplicht is bijvoorbeeld op fiscale gegevens van toepassing: die moeten wij zeven jaar voor de Belastingdienst bewaren. De beoordeling en uitvoering van verwijdering heeft jaarlijks plaats.

Verstrekking aan derden.

MKB-Limburg verkoopt persoonsgegevens uit haar administratie niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. MKB-Limburg is de verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen.

Rechten van betrokkenen.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in onze administratie in te zien, te corrigeren, de verwerking ervan tijdelijk stop te zetten of te laten verwijderen, tenzij er een wettelijke bewaarplicht op rust. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, blokkering of verwijdering op ieder moment sturen naar info@mkblimburg.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, dien je een kopie van een identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van je privacy kun je in deze kopie de pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken. MKB- Limburg zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Beveiliging.

MKB-Limburg neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt, steeds rekening houdend met de actuele ontwikkelingen, adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of oneigenlijk gebruik, neem dan contact op met telefoonnummer 0475-786400 of via info@mkblimburg.nl

Op aanvraag zenden wij aan betrokkenen ons document beveiligingsmaatregelen toe, waarin we de genomen beveiligingsmaatregelen benoemen en toelichten.

Gebruik van Cookies

MKB-Limburg gebruikt uitsluitend geanonimiseerde functionele en analytische cookies die wij niet kunnen herleiden naar de gebruiker. Jouw IP adres is voor ons niet herkenbaar bewerkt.

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden je aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van juli 2023.

(versie akkoord september 2023)