MKB-Limburg - VOORWAARDEN-LIDMAATSCHAP
slide image
Slide background

Voorwaarden Lidmaatschap MKB Limburg De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en werkzaamheden van MKB-Limburg.

Voorwaarden Lidmaatschap MKB-Limburg

LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 3.
1.  Lid van de organisatie kunnen zijn:
a. ondernemers en oud-ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, al dan niet rechtspersoon zijnde; deze leden kunnen onder een afdeling ressorteren doch zijn te allen tijd rechtstreeks lid van de organisatie.
b. bedrijven, rechtspersonen of organisaties die een partnercontract hebben. Een dergelijke rechtspersoon of organisatie wordt als één geheel aangemerkt als “partner”.
c. collectiviteiten van ondernemers. Deze kunnen uitsluitend door schriftelijke vaststelling van het bestuur worden toegelaten tot de organisatie. een dergelijke collectiviteit wordt aangemerkt als één geheel.
2.  Naast de leden in lid 1 kent de organisatie ook “aangeslotenen”. Dit zijn natuurlijke personen (niet-zijnde ondernemers), die uit hoofde van hun functie binding hebben met de organisatie of overwegend werkzaam zijn ten dienste van het midden- en kleinbedrijf (MKB) en als zodanig zijn toegelaten door de organisatie Deze personen zijn geen leden in wettelijke en statutaire zin. Zij hebben geen stemrecht maar wel het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.
3.  Over de toelating tot het lidmaatschap van de organisatie wordt door het bestuur beslist. Het bestuur kan bij reglement nadere regels stellen omtrent toelating tot het lidmaatschap van de organisatie. Bij niet toelating tot lid kan de Algemene Ledenvergadering van de organisatie alsnog tot toelating besluiten.
4.  Ereleden, erebestuursleden en erefuncties zijn zij, dan wel worden toegekend aan hen, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de organisatie, of in het kader van de doelstelling van de organisatie, als zodanig zijn benoemd dan wel daarmede zijn bekleed. Het erelidmaatschap en de erefunctie wordt verkregen door benoeming dan wel toekenning door de Algemene Ledenvergadering.
5. Door toetreding tot de organisatie erkent het lid, respectievelijk de partner, respectievelijk de collectiviteit, respectievelijk de aangeslotene zich te binden aan de statuten en reglementen van de organisatie, almede aan de door de organisatie te nemen besluiten.
6. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen alsmede de (digitale) correspondentieadressen van alle leden, partners en aangeslotenen als bedoeld in lid 1 en lid 2 zijn opgenomen.

VERPLICHTING VAN DE LEDEN
ARTIKEL 4.
1.  Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen alsmede de (digitale) correspondentieadressen van alle leden, partners en aangeslotenen als bedoeld in lid 1 en lid 2 zijn opgenomen.
2.  De organisatie kan in naam van de leden rechten bedingen overeenkomstig de doelstelling van de organisatie.
3.  Leden, partners, collectiviteiten en aangeslotenen zijn verplicht mede te werken aan uitvoering van de besluiten van de organisatie.
4. Jaarlijkse bijdrage:
a. Leden, partners, collectiviteiten en aangeslotenen zijn verplicht tot het betalen van de jaarlijkse contributie, die door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.
b. De jaarlijkse bijdrage wordt geïnd door het bestuur.
c. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

EINDE LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 5.
1.  Het lidmaatschap van de organisatie eindigt:
a. door overlijden van het lid; is een rechtspersoon lid van de organisatie dan eindigt het lidmaatschap wanneer deze ophoudt te bestaan;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de organisatie. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn (financiële) verplichtingen jegens de organisatie niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de organisatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met statuten, reglementen of organisatiebesluiten handelt, of de organisatie op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging door de organisatie geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de organisatie kan slechts geschieden per aangetekend schrijven tegen het einde van het organisatiejaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van een kalendermaand. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de organisatie of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur per aangetekend schrijven.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de organisatie op grond dat redelijkerwijze van de organisatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit in kennis gesteld met opgave van de redenen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een organisatiejaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Leden die de volledige statuten wensten te ontvangen kunnen dit kenbaar maken bij het service center van MKB-Limburg via info@mkblimburg.nl
De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en werkzaamheden van MKB-Limburg en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 0445.

Privacy.

MKB Limburg hecht grote waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het gebruik daarvan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe wij met jouw gegevens omgaan vind je verwoord in de privacyverklaring op onze website en door het aangaan van je lidmaatschap verklaar je daarmee akkoord te zijn. Belangrijk daarbij is dat we jouw gegevens verwerken met als rechtsgrond de overeenkomst van lidmaatschap. Om ervoor te zorgen dat je de voordelen van het lidmaatschap ten volle kunt genieten, is de verwerking van jouw gegevens noodzakelijk en hebben we dus niet jouw separate toestemming voor elke verwerking nodig. Je bepaalt zelf je profiel op de ledenlijst en of je beeldmateriaal ter beschikking wilt stellen. Als je de nieuwsbrief niet wilt ontvangen, dan vernemen we dat graag van je.

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

* verplicht veld
Kennis & expertise

Kennis & expertise

Als lid van MKB-Limburg kunt u gebruikmaken van de kennis en expertise van onze partners. Op welk vakgebied kunnen zij u ondersteunen?

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV