MKB-Limburg - PARTNERS-MKBLIMBURG - JURIDISCH - ONDERNEMINGSRECHT
slide image
Slide background

Ondernemingsrecht HUVER ADVOCATEN

Ondernemingsrecht

gepubliceerd: 8 oktober 2019

Is het belangrijk hoe afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst worden vastgelegd?

Op 19 maart 2019 heeft het gerechtshof Amsterdam zich uitgelaten over de vraag hoe een aandeelhoudersregeling moet worden uitgelegd. In casu verschillen de partijen bij de verkoop van aandelen van een besloten vennootschap sterk van mening over de door verkopers opgestelde groeiprognose. Met als gevolg dat de discussie over de koopprijs tamelijk moeizaam verloopt. Daarom zijn partijen een relatief lage koopprijs overeengekomen in combinatie met een earn-outregeling op grond waarvan de koopprijs na verloop van tijd fors hoger kan uitvallen afhankelijk van de bedrijfsresultaten die de besloten vennootschap behaalt na de levering van de aandelen.

Vervolgens vindt geen uitbetaling plaats op grond van de earn-outregeling. Ten onrechte volgens de verkoper. Volgens de verkoper had de koper op grond van de earn-outregeling de verplichting om zich bij het te voeren beleid te richten naar de beleidsvoornemens die zijn vastgelegd in een bijlage bij de earn-outregeling. De koper stelt dat de in deze bijlage opgenomen beleidsvoornemens vrijblijvend zijn en er geen verplichting is om in lijn daarmee te handelen.

In een dergelijk geval moet de rechter de overeenkomst uitleggen om vast te stellen of voornoemde afspraak is gemaakt. De rechtbank legt de overeenkomst grammaticaal uit en stelt vast dat de door de verkoper gestelde afspraak niet blijkt uit de tekst van de overeenkomst. De verkoper gaat in hoger beroep en het gerechtshof moet op haar beurt de overeenkomst uitleggen.

Uitgangspunt voor een dergelijke uitleg is de vraag welke zin partijen over en weer in de omstandigheden van het geval redelijkerwijs aan de betreffende bepalingen mogen toekennen en wat zij redelijkerwijs van elkaar mogen verwachten. In dit geval meent het gerechtshof dat daarbij beslissend is de grammaticale uitleg van de overeenkomst. De tekst van de overeenkomst dus. Daaruit volgt volgens het gerechtshof dat de koper in beginsel zelfstandig het beleid van de besloten vennootschap kon bepalen en is hij niet tekortgeschoten in enige verplichting. Waarbij mede een rol heeft gespeeld de vrijblijvende bewoordingen van voornoemde beleidsvoornemens. De vordering van de verkoper wordt afgewezen.

Overigens kunnen andere omstandigheden meebrengen dat een andere uitleg aan een overeenkomst wordt gegeven dan een grammaticale. Uit die omstandigheden zal dan moeten blijken dat partijen iets anders hebben bedoeld. Dat is echter in casu aan de verkoper om aan te tonen, en daarin is de verkoper niet geslaagd.

Uit deze uitspraak blijkt het belang om te letten op dit soort uitlegrisico’s. Risico’s die lopende het onderhandelingsproces kunnen ontstaan.

Vage bewoordingen zijn vaak in het voordeel van de koper. De verkoper zal graag een zo helder en concreet mogelijke formulering willen opnemen. Uitlegrisico’s zijn in de praktijk niet helemaal te vermijden, maar ze kunnen wel worden beperkt door een deskundige vastlegging van de gemaakte afspraken. Waarbij de deskundige tevens wordt betrokken in het onderhandelingsproces, zodat hij of zij die risico’s kan onderkennen lopende de onderhandelingen. Onze advocaten staan u graag bij om afspraken duidelijk vast te leggen en uitlegrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen.

Haico Dings

oktober 2019


gepubliceerd: 17 april 2019

Stil en openbaar pandrecht in één pandakte?

Bij het verstrekken van leningen worden vaak zekerheidsrechten zoals een pandrecht of een hypotheekrecht gevestigd ten gunste van de geldverstrekker. Daarbij wordt pandrecht op vorderingen op debiteuren veel gebruikt. Meestal zonder dat pandrecht bekend te maken aan de debiteuren in kwestie. Dan is er sprake van een zogenaamd stil pandrecht. Een dergelijk pandrecht kan worden gevestigd op bestaande vorderingen en toekomstige vorderingen die rechtstreeks voortvloeien uit een ten tijde van het vestigen van het pandrecht bestaande relatie.

Pas als het pandrecht bekend wordt gemaakt aan de debiteuren heeft dat pandrecht tot gevolg dat de debiteuren alleen nog maar bevrijdend kunnen betalen aan de geldverstrekker.

Een pandrecht kan ook openbaar worden gevestigd. Dat gebeurt dan door het opmaken van een pandakte en direct mededeling daarvan aan de betreffende debiteuren. Dat wordt een openbaar pandrecht genoemd. In dat geval kan de debiteur ook alle toekomstige vorderingen van de pandgever op de debiteur alleen nog maar bevrijdend betalen aan de pandhouder. Ook toekomstige vorderingen die niet voortvloeien uit een ten tijde van het vestigen van het pandrecht reeds bestaande relatie.

Een openbaar pandrecht komt in de praktijk weinig voor. Meestal wordt gekozen voor een stil pandrecht. Met de beperking ten aanzien van de toekomstige vorderingen die onder het pandrecht vallen. Aan die beperkingen kan als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad van 22 februari 2019 in sommige gevallen worden ontkomen. In dat arrest heeft de Hoge Raad namelijk bepaald dat het mogelijk is om in één pandakte een stil pandrecht te vestigen op bestaande vorderingen en toekomstige vorderingen die rechtstreeks voortvloeien uit bestaande relaties én een openbaar pandrecht op overige toekomstige vorderingen. Dat betekent dat op toekomstige vorderingen die niet voortvloeien uit een al bestaande relatie een pandrecht kan worden gevestigd door het openbaar maken daarvan. Maar dan zal die openbaarmaking in geval van een faillissement van de pandgever wel moeten gebeuren vóór de faillietverklaring. Als namelijk op de dag van de faillietverklaring nog niet alle handelingen zijn verricht voor het ontstaan van het pandrecht (te weten: de openbaarmaking), kan de verpanding niet meer rechtsgeldig gebeuren.

Of dit veel verandering zal brengen in de dagelijkse praktijk van verpanding bij banken is te betwijfelen. Banken kunnen namelijk door middel van dagelijkse registratie van een zogenaamde verzamelpandakte dagelijks een nieuw stil pandrecht tot stand brengen op alle op dat moment bestaande en toekomstige vorderingen voortvloeiende uit een op dat moment bestaande relatie. Tot aan de dag van een eventueel faillissement van de schuldenaar.

Haico Dings
april 2019


gepubliceerd: 15 januari 2019

 

Helaas. De algemene voorwaarden gelden niet

Algemene voorwaarden, de kleine lettertjes bij een overeenkomst, worden veel gebruikt. Dit ook om klanten aan een bepaalde periode van afname van diensten of producten te binden. Toch gaat het vaak mis, doordat de partij die de voorwaarden gebruikt ze niet op de juiste manier hanteert. Dit blijkt onder meer uit een voorbeeld van dit voorjaar. Een winkelier wil zijn winkel laten beveiligen en aansluiten op een alarmcentrale. Hij belt daarvoor naar de alarmcentrale en vraagt telefonisch een aansluiting aan. Vervolgens wordt de apparatuur geïnstalleerd en wordt samen met een medewerker van de alarmcentrale een aanvraagformulier ingevuld. In dat formulier staat niet dat de algemene voorwaarden van de alarmcentrale van toepassing zijn. Nadat het aanvraagformulier is ingestuurd, wordt aan de winkelier een brief gestuurd waar de algemene voorwaarden bij zaten. De winkelier zegt enkele jaren later de overeenkomst per telefoon op. De alarmcentrale wil hem echter nog een jaar aan het contract houden omdat in de algemene voorwaarden staat dat het contract steeds met een jaar wordt verlengd.

De rechter is er eigenlijk snel klaar mee. Nu uit niks blijkt dat de alarmcentrale de winkelier voor het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier heeft gewezen op de algemene voorwaarden, zijn die niet van toepassing geworden. Toesturen na dat moment is niet voldoende. Dit verbaast niet. Regel is namelijk dat je voor of bij het sluiten van een overeenkomst de voorwaarden van toepassing moet verklaren en ze moet overhandigen. Daar kunnen uitzonderingen op zijn, maar dit is de hoofdregel. Blijft over dat er sprake is van een opdracht en die is volgens de wet, tenzij anders gecontracteerd, altijd op te zeggen. De telefonische opzegging door de winkelier gold dus. De gebruiker van de voorwaarden vangt dus bot.

 

 


27 september 2018

Dwaling bij renteswaps

Een renteswap is een financieel product dat banken aanbieden waarmee ondernemers zich zouden kunnen beschermen tegen rentestijgingen bij hun leningen. In feite wordt het risico van een stijgende rente geruild tegen betaling van een vaste rente gedurende een langere periode. Netto wordt de vaste rente met een opslag aan de bank betaald en ontvangt de ondernemer de variabele rente terug. Dat is gunstig als de variabele rente stijgt en de ondernemer een hogere variabele rente ontvangt als de vaste rente die hij of zij betaalt. Het wordt vervelend als de variabele rente daalt en minder terug wordt ontvangen dan de vaste rente die wordt betaald. Er kan op die manier substantieel verlies geleden worden en aan de renteswap zijn risico’s verbonden (zo kunnen bijvoorbeeld forse boetes verschuldigd zijn bij vervroegde aflossingen).

In een aantal rechtszaken is door de ondernemer gesteld dat hij of zij gedwaald heeft bij het aangaan van de renteswap. De ondernemer stelt dan dat hij of zij geen renteswap zou hebben afgesloten als hij of zij op de hoogte zou zijn geweest van de risico’s die daarmee verbonden waren.

In die zaken spitst de discussie zich toe op de vraag of op de bank een zorgplicht rust die met zich brengt dat de bank is gehouden de ondernemer in niet mis te verstane bewoordingen te waarschuwen voor de aan de renteswap verbonden risico’s (een mededelingsplicht). Of mag van de ondernemer worden verwacht dat hij de informatie over de renteswap goed bestudeert en daarover nadere vragen stelt aan de bank als hij of zij iets niet begrijpt (een onderzoeksplicht). In de rechtspraak wordt daarover wisselend geoordeeld. Sommige rechters wijzen een verzoek op dwaling af omdat de onderzoeksplicht van de ondernemer zwaarder weegt, andere rechters wijzen een dergelijk verzoek toe omdat zij vinden dat de zorgplicht van de bank prevaleert en de bank de ondernemer beter had moeten informeren.

Om duidelijkheid te krijgen over deze kwestie heeft de rechtbank Amsterdam in een vonnis van 30 mei 2018 aan de Hoge Raad de vraag gesteld of aan voornoemde mededelingsplicht kan worden voldaan door alleen in algemene productinformatie inlichtingen te geven over de eigenschappen van een product. Daarnaast vraagt de rechtbank aan de Hoge Raad of een beroep op dwaling kan slagen als de renteswap op geen enkele manier voor de dwalende enig nadelig gevolg heeft gehad of kan hebben ondanks dat de ondernemer mogelijk onjuist of gebrekkig is geïnformeerd. Tot slot vraagt de rechtbank of met succes een beroep op dwaling kan worden gedaan als de betreffende risico’s waarover zou zijn gedwaald bij het afsluiten van de renteswap geen rol hebben gespeeld bij de overwegingen van de ondernemer.

Het is te hopen dat de Hoge Raad snel duidelijkheid geeft in deze kwestie zodat ondernemers die een renteswap hebben afgesloten weten waaraan zij toe zijn als zij met een beroep op dwaling de overeenkomst betreffende de renteswap willen vernietigen.

 


16 oktober 2017

Ondernemingsrecht: wat is uw vraag?

In november zal Mr. Dr Haico Dings voor onze leden een lezing verzorgen op het gebied van ondernemingsrecht. Met deze Businesspartner hebben we een ware specialist in huis: Haico is gepromoveerd op Ondernemingsrecht en rechter bij het gerechtshof in Arnhem.

De lezing zal zoveel mogelijk vormgegeven worden op basis van uw input! Zo kunnen we inspelen op concrete onderwerpen, die herkenbaar zijn voor vele ondernemers. Vandaar dat wij u te voorbereiding van de lezing willen vragen om kwesties die spelen binnen uw organisatie aan ons door te geven.

Ondernemingsrecht is een breed gebied. Daarom zijn er ook veel organisaties waar een kwestie op dit gebied speelt. Ongeacht de grootte van een bedrijf, of hoe lang het bedrijf bestaat. Denk daarbij aan:

Het structureren van de onderneming:

Bijvoorbeeld welke rechtsvorm mijn onderneming heeft. Of wat wil ik laten vastleggen in de statuten of een overeenkomst tussen aandeelhouders. En wat komt er allemaal bij kijken als ik een samenwerkingsverband aanga (bijvoorbeeld een joint venture)?

Zijn er dergelijke kwesties die bij u spelen?

Het veranderen van de onderneming:

Zoals bijvoorbeeld bij een fusie of opsplitsing van de onderneming: wat moet u dan allemaal doen? Maar ook: wat als u een bedrijf wilt overnemen of een deel van uw onderneming wil verkopen? Of als u uw onderneming wilt ontbinden?

Zijn er dergelijke kwesties die bij u spelen?

Financieringsvraagstukken:

Hoe zit het bijvoorbeeld met pandrecht, hypotheekrecht of borgtocht? Of omzetting van een lening in aandelenkapitaal, zoals in het kader van een financiële herstructurering?

Zijn er dergelijke kwesties die bij u spelen?

Commerciële contracten:

Hieronder vallen alle contracten waar een onderneming mee te maken krijgt. Van de koopovereenkomst tot en met het franchisecontract en van de geldleningsovereenkomst tot en met de algemene voorwaarden.

Zijn er dergelijke kwesties die bij u spelen?

Geschillen:

Denk aan geschillen tussen de aandeelhouders, vennoten en/of bestuurders. Of een aansprakelijkstelling van bestuurders en/of commissarissen. Het kan ook een geschil zijn met een leverancier, financier of klant.

Zijn er dergelijke kwesties die bij u spelen?

Incasso

Zijn er kwesties die bij u spelen op het gebied van incasso?

Wij horen graag van u, zodat we hiermee een waardevolle invulling aan de lezing kunnen geven! U kunt ons tot en met 22 november a.s. voeden met input door een e-mail te sturen aan dings@huveradvocaten.nl. Directe en wellicht gevoelige vragen/kwesties worden uiteraard anoniem door Haico behandeld. De uitnodiging met exacte datum volgt snel.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 september 2017

Niet-concurrentiebedingen bij bedrijfsovername

In een overeenkomst betreffende de overname van een bedrijf is vaak een beding opgenomen dat inhoudt dat de verkoper gedurende een aantal jaren geen met het over te nemen bedrijf concurrerende activiteiten mag verrichten. Een dergelijk niet-concurrentiebeding is op zichzelf verklaarbaar. De koper betaalt immers aan de verkoper een koopsom voor het bedrijf. Dan wil hij de verkoper voorlopig niet in de markt tegenkomen. Dit uitgangspunt is opgenomen in de Mededeling van de Europese Commissie van 5 maart 2005: “Om de volledige waarde van de overgedragen activa te verkrijgen, moet de koper een zekere mate van bescherming kunnen genieten tegen concurrentie van de verkoper, zodat hij het vertrouwen van de klanten kan winnen en de kennis kan assimileren en aanwenden. Dergelijke niet-concurrentiebedingen waarborgen de overdracht aan de koper van de volledige waarde van de overgedragen activa, die over het algemeen zowel materiële als immateriële activa kunnen omvatten, zoals de door de verkoper opgebouwde goodwill of ontwikkelde knowhow. Deze houden niet alleen rechtstreeks verband met de concentratie, maar zijn ook noodzakelijk voor de totstandbrenging ervan, omdat zonder deze bedingen er redelijke gronden zouden zijn om aan te nemen dat de verkoop van de onderneming of een deel daarvan geen doorgang zou vinden.”

De Mededeling bevat verder: “Dergelijke niet-concurrentiebedingen zijn evenwel slechts gerechtvaardigd door de legitieme doelstelling van de totstandbrenging van de concentratie, wanneer de duur, het geografische toepassingsgebied en de materiële en personele reikwijdte ervan niet verder gaan dan wat redelijkerwijs daartoe noodzakelijk kan worden geacht. Niet-concurrentiebedingen zijn gerechtvaardigd voor perioden van maximaal drie jaar wanneer de overdracht van de onderneming de overdracht van klantentrouw in de vorm van zowel goodwill als knowhow omvat. Wanneer die bedingen uitsluitend op goodwill betrekking hebben, zijn zij voor perioden van maximaal twee jaar gerechtvaardigd.”

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs moeten oordelen over de rechtsgeldigheid van een niet-concurrentiebeding in een koopovereenkomst waarin alle aandelen in een bedrijf zijn verkocht. Dat niet-concurrentiebeding kent een duur van vijf jaren. In zijn arrest van 25 juli 2017 verwijst het gerechtshof naar de hierboven weergegeven Mededeling en oordeelt dat het concurrentiebeding de maximale duur ver overschrijdt. Omdat er geen bijzondere omstandigheden zijn die deze overschrijding rechtvaardigen, beslist het gerechtshof dat dit niet-concurrentiebeding verder gaat dan redelijkerwijs noodzakelijk. Met als gevolg dat dit niet-concurrentiebeding volgens het gerechtshof strijdig is met artikel 6 van de Mededingingswet en daarom nietig.

Deze uitspraak van het gerechtshof bevestigt de noodzaak om in een koopovereenkomst de duur van het niet-concurrentiebeding af te stemmen op de hierboven genoemde Mededeling. Als er bijzondere omstandigheden zijn die een langere duur rechtvaardigen, kan een langere duur worden afgesproken. Dat is ook mogelijk als er sprake is van toepasselijkheid van artikel 7 van de Mededingingswet: Artikel 6 van de Mededingingswet geldt niet als er minder dan 8 ondernemingen bij de verkoop betrokken zijn en de gezamenlijke omzet minder bedraagt dan € 5.500.000,00 als de betrokken bedrijven zich in hoofdzaak richten op de levering van goederen (anders € 1.100.000,00). Het gaat dan om de totale concernomzetten. Artikel 6 geldt ook niet als het gezamenlijke marktaandeel van de betrokken ondernemingen kleiner is dan 10%.

Het inschakelen van een specialist bij het opstellen van een koopovereenkomst bij een bedrijfsovername kan nietigheid van een beoogd concurrentiebeding dus helpen voorkomen. Heeft u vragen over het onderwerp  betreffende het opstellen of beoordelen van dergelijke overeenkomsten neem gerust contact op.

Haico Dings
1 september 2017

HUVER Advocaten

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 juli 2017

Einde agentuurovereenkomst en klantenvergoeding

Wanneer heeft een agent bij de beëindiging recht op een klantenvergoeding?

De wet bepaalt in artikel 7:442 lid 1 BW dat de agent recht heeft op een klantenvergoeding als hij nieuwe klanten heeft aangebracht en/of de overeenkomsten met bestaande klanten aanzienlijk heeft uitgebreid en de overeenkomsten met deze klanten de principaal nog aanzienlijke voordelen opleveren. Bovendien moet de betaling van deze vergoeding billijk zijn, gelet op alle omstandigheden, in het bijzonder op de verloren provisie uit de overeenkomsten met deze klanten. Uit het tweede lid van deze wettelijke bepaling volgt dat het bedrag van de klantenvergoeding niet hoger mag zijn dan van de beloning over één jaar, berekend naar het gemiddelde van de laatste vijf jaren. Als de overeenkomst korter heeft geduurd dan vijf jaar, wordt die beloning berekend naar het gemiddelde van de gehele duur van de overeenkomst.

In 2012 heeft de Hoge Raad aangegeven dat de berekening van deze klantenvergoeding in drie fasen moet verlopen:

  1. Kwantificeren van de voordelen die transacties met de door de agent aangebrachte klanten de principaal opleveren;
  2. Beoordelen of er reden bestaat het in de eerste fase vastgestelde bedrag aan te passen (te verhogen of te verlagen) met het oog op de billijkheid. Daarbij zijn van belang alle omstandigheden van het specifieke geval, in het bijzonder de door de agent gederfde provisie;
  3. Toetsen of het in de tweede fase berekende bedrag het maximumbedrag van één jaar beloning (berekend naar het gemiddelde van de laatste vijf jaren of, als de overeenkomst korter heeft geduurd, naar het gemiddelde van de gehele duur daarvan) niet te boven gaat.


In een arrest van 19 mei (ECLI:NL:HR:2017:935) heeft de Hoge Raad aangegeven dat, vóórdat wordt toegekomen aan deze kwantificering van de klantenvergoeding, de agent eerst aannemelijk zal moeten maken dat de principaal na de beëindiging van de agentuurovereenkomst nog voordeel kan ontlenen aan de door de agent aangebrachte of uitgebreide klantrelaties.

In deze zaak heeft Prijsvrij.nl een klantenvergoeding gevorderd van Corendon bij beëindiging van hun agentuurovereenkomst. Prijsvrij.nl is een online aanbieder van (pakket)reizen van derden, waaronder Corendon. De rechtbank heeft die vergoeding in eerste instantie toegewezen, het gerechtshof heeft dat vonnis vernietigd en de vordering van Prijsvrij.nl alsnog afgewezen.

Prijsvrij.nl heeft gesteld dat Corendon, doordat klanten met Corendon hebben gereisd, de gelegenheid heeft gehad om met die klanten een duurzame relatie op te bouwen. Volgens Prijsvrij.nl boekt een groot deel van de reizigers meerdere malen achtereen dezelfde accommodatie en neigt een groot deel van de reisconsumenten ertoe om bij goede ervaringen dezelfde reis of accommodatie te boeken. Zij stelt dat ongeveer 25% van haar klanten herhaald boekingen uitvoert. Van de accommodaties van Corendon is bijna 45% exclusieve content.

Het gerechtshof acht op zichzelf aannemelijk dat het imago van de touroperator, of positieve eerdere ervaringen met een touroperator, bij de keuze van de klanten een rol speelt, maar partijen verschillen sterk over de mate waarin dat bij online te boeken reizen naar zonbestemmingen het geval is. Volgens Corendon is de markt waarop zij haar diensten levert in belangrijke mate prijs gedreven. Gegevens die inzicht geven in de mate waarin een reiziger voor een nieuwe reis opnieuw voor dezelfde touroperator zal kiezen, heeft Prijsvrij.nl niet verschaft of te verschaffen aangeboden. Daarbij komt dat Corendon krachtens de agentuurovereenkomst geen aanspraak heeft op NAW-gegevens van de klanten van Prijsvrij.nl. Corendon heeft gesteld dat de beperkte gegevens die zij wel krijgt, haar geen voordeel opleveren omdat daarmee geen marketingacties kunnen worden uitgevoerd. Het tegendeel is niet voldoende concreet gesteld. Het gerechtshof stelt vast onvoldoende aanknopingspunten te hebben om te kunnen vaststellen dat Corendon aan de klanten van Prijsvrij.nl bij het einde van de agentuurovereenkomst nog enig (duurzaam) voordeel kan ontlenen.

De Hoge Raad acht het oordeel van het gerechtshof juist dat Prijsvrij.nl onvoldoende heeft gesteld om te kunnen aannemen dat dat klanten bij dit type reizen hun keuze baseren op de touroperator en niet op de prijs. Bovendien beschikt Corendon niet over adresgegevens van de klanten van Prijsvrij.nl waarmee zij zich (door marketing) een voordeel kan verschaffen. Daar voegt de Hoge Raad aan toe dat de enkele omstandigheid dat klanten van Prijsvrij.nl herhaalboekingen bij Corendon zouden kunnen doen, onvoldoende is om aan te nemen dat er sprake is van het vereiste aanzienlijke voordeel dat aan de inspanningen van Prijsvrij.nl toe moet zijn te rekenen. Prijsvrij.nl heeft volgens de Hoge Raad geen recht op een klantenvergoeding.

Haico Dings
5 juli 2017

nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u hieronder
in te schrijven voor onze
nieuwsbrief.

Kennis & expertise

Kennis & expertise

Als lid van MKB-Limburg kunt u gebruikmaken van de kennis en expertise van onze partners. Op welk vakgebied kunnen zij u ondersteunen?

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV