slide image
Slide background

Arbeidsrecht | intellectueel eigendom ADELMEIJER HOYNG ADVOCATEN

Arbeidsrecht | intellectueel eigendom

gepubliceerd: 20 februari 2018

Adelmeijer Hoyng verzorgt interactieve workshops met thema privacy

Op 25 mei a.s. wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van kracht; ook voor de MKB-ondernemer. De AVG (of in het Engels: de “GDPR”) vormt het nieuwe kader van privacywetgeving in Europa.

Er circuleert veel informatie over de AVG. Maar met alle infosheets, stappenplannen, quickscan’s, etc, wordt de vraag die de MKB-ondernemer het meest bezighoudt niet altijd beantwoord; wat moet ik nu echt doen?

Samen met Business Partner Adelmeyer Hoyng Advocaten organiseert MKB-Limburg een aantal kleinschalige (max 12. deelnemers) en interactieve workshops waarin privacy expert Laurens Thissen duidelijkheid verschaft. Deelname voor MKB-leden is gratis.

Locatie: Het Ondernemersplein Limburg, Steegstraat 5, 6041 EA Roermond.

Tijdstip: 09.00 – 10.00

Aanmelden
Schrijf u nu in voor een van sessies via het ledenplatform.
Bent u lid van een van onze collectiviteiten? Schrijf u dan in via e-mail en geeft u op welke datum u de sessie wilt bijwonen.

  • 1 maart 2018 : volgeboekt
  • 8 maart 2018: volgeboekt
  • 15 maart 2018: volgeboekt
  • 22 maart 2018: volgeboekt
  • 29 maart 2018: Schrijf u hier in.
  • 5 april 2018: Schrijf u hier in.
  • 12 april 2018: Schrijf u hier in.
  • 19 april 2018: Schrijf u hier in.
  • 26 april 2018: Schrijf u hier in.

Gepubliceerd: 22 september 2017

Arbeidsrecht & Privacy: privécommunicatie

Werkgevers mogen de privécommunicatie van hun werknemers alleen inzien als de werknemers hier van tevoren een melding over krijgen. Op 5 september 2017 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) hier uitspraak over gedaan.

De uitspraak betrof een Roemeense werknemer die door zijn werkgever was ontslagen omdat hij vanuit zijn Yahoo Messenger account, dat uitsluitend voor het werk bestemd was, ook privéberichten had verstuurd aan onder andere zijn verloofde. De werkgever was daarachter gekomen omdat hij het gebruik van de account had gemonitord, zonder medeweten van de werknemer. Dit monitoren bleef niet beperkt tot het aantal keren en de duur van het privégebruik, maar ook de inhoud werd bekeken.

Nadat de werknemer bij twee gerechtelijke instanties in Roemenië in het ongelijk was gesteld en daarmee zijn ontslag onaantastbaar was, diende hij een klacht in bij het EHRM en klaagde dat er sprake was van een schending van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Artikel 8 EVRM ziet op het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven, de woning en de correspondentie (briefgeheim).

Het EHRM gaf de werknemer daarin gelijk en overwoog daarbij dat communicatie van de werknemer op het werk valt onder de rechten van werknemers die beschermd moeten worden op grond van artikel 8 EVRM. De werknemer mocht er dan ook redelijkerwijs van uit gaan dat hij enige privacy genoot. De wens van de werkgever om via beleid haar belangen te beschermen, mag er niet tot leiden dat de privacyrechten van de werknemer worden verwaarloosd.

De belangrijkste overweging van het EHRM is dat de Roemeense rechters niet hadden vastgesteld of de werknemer op voorhand was geïnformeerd dat zijn Yahoo Messenger account gemonitord kon worden en dat daarbij ook naar de inhoud van de berichten kon worden gekeken. Dit vooraf informeren was door de Roemeense werkgever niet gebeurd en daarmee was er sprake van een schending van artikel 8 EVRM.

Deze uitspraak heeft tot gevolg dat in alle lidstaten van de Raad van Europa, waaronder ook alle EU-landen en dus Nederland vallen, rechters de privacyrechten van werknemers beter moeten beschermen als het gaat om hun communicatie op het werk.

De uitspraak brengt niet met zich mee dat werkgevers het e-mailverkeer van werknemers niet kunnen monitoren. Wel zullen zij hun werknemers vooraf duidelijk moeten inlichten over de aard en omvang van de monitoring. Bovendien moeten werkgevers de inhoud van privéberichten zo veel mogelijk ontzien bij het lezen van het e-mailverkeer. Werkgevers moeten hier dus rekening mee houden als zij tot monitoring willen overgaan.

J.A.M.G. (Hans) Vogels

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werknemers worden beschermd bij pre-pack

Het Hof van Justitie van de EU heeft 22 juni 2017 uitspraak gedaan over de vraag of in geval van doorstart via een pre-pack, het zogenaamde flits-faillissement, de werknemers worden beschermd en automatisch in dienst komen van de doorstarter.

Pre-pack
In geval van een pre-pack wordt een doorstart van een onderneming in stilte voorbereid voorafgaand aan het uitspreken van het faillissement. Een beoogd curator beoordeelt of de voorbereiding van een doorstart goed verloopt. Als het faillissement vervolgens wordt uitgesproken kan de doorstart direct plaatsvinden. De stille voorbereiding vergroot de kansen op een succesvolle doorstart.
Gewoonlijk geldt bij een overgang van onderneming dat alle rechten en verplichtingen van de werknemers mee overgaan. Een uitzondering hiervoor geldt in geval van faillissement, omdat een faillissement ziet op het liquideren van een onderneming. Dit betekent dat na een faillissement de doorstarter, die de failliete onderneming koopt, vrij is in de keuze om werknemers al dan niet mee over te nemen.
Nog niet alle rechtbanken werken mee aan een pre-pack. Een aantal rechtbanken wacht nog op een wettelijke basis hiervoor. In dit kader heeft de Tweede Kamer inmiddels het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I aangenomen. Dit wetsvoorstel ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer.

De Estro/Smallsteps-zaak
In het faillissement van kinderopvang Estro werd de doorstart ook voorbereid via een pre-pack. In het kader van deze pre-pack heeft doorstarter Smallsteps een groot deel van de vestigingen overgenomen en aan 2.600 werknemers van het failliete Estro een dienstverband aangeboden. Ruim 1.000 werknemers van Estro kregen echter geen dienstverband bij Smallsteps aangeboden en zijn door de curator ontslagen. FNV is namens de werknemers naar de rechter gestapt. In deze procedure heeft de kantonrechter prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie over de vraag hoe de pre-pack zich verhoudt met de Europese Richtlijn Overgang van Onderneming, die in de Nederlandse wet is opgenomen.
Eerder hebben wij u bericht dat de Advocaat-Generaal het Hof van Justitie heeft geadviseerd dat de doorstart via een pre-pack ziet op het waarborgen van het voortbestaan van de onderneming en niet op liquideren van de onderneming. Om deze reden zou er wel sprake zijn van overgang van onderneming. Dat zou betekenen dat alle werknemers die werkzaam waren in de door Smallsteps overgenomen kinderdagverblijven, automatisch in dienst zijn gekomen van Smallsteps.

Hof van Justitie
In lijn met dit advies heeft het Hof van Justitie gisteren geoordeeld dat in geval van een doorstart via de pre-pack inderdaad sprake is van overgang van onderneming. De Richtlijn Overgang van Onderneming beoogt werknemers te beschermen in geval van een overname. Omdat in het geval van de pre-pack het faillissement niet de liquidatie van de onderneming tot doel heeft, maar juist behoud van de onderneming, blijft ook de bescherming van de werknemers behouden. In dit verband is niet relevant dat de pre-pack tevens is gericht op maximalisatie van de opbrengst ten behoeve van alle schuldeisers van de failliet. Het Hof van Justitie heeft in het uitspraak laten meewegen dat de pre-pack geen wettelijke basis heeft in Nederland.

Wat betekent dit nu?
De uitspraak van het Hof van Justitie betekent dat in het geval van een doorstart via de pre-pack de werknemers die in dienst zijn bij de failliete onderneming met behoud van arbeidsvoorwaarden mee overgaan op de doorstarter. Nu juist het personeelsbestand vaak een grote kostenpost is, zal de pre-pack hierdoor minder aantrekkelijk worden en in populariteit afnemen.
De uitspraak heeft ook gevolgen voor het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I. De behandeling van dit wetsvoorstel is door de Eerste Kamer aangehouden totdat het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan in de Estro/Smallsteps-zaak. De vraag is welke gevolgen deze uitspraak nu heeft voor de invoering van de wet. Het is aan de wetgever om zich daarover te buigen. Hierover houden wij u uiteraard op de hoogte.

mr. J. (Joëlle) Linders, Adelmeijer Hoyng Advocaten

 

 

nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u hieronder
in te schrijven voor onze
nieuwsbrief.

JONG MKB

JONG MKB

Opstapje nodig? JONG MKB zet zaken in beweging! Speciaal voor starters met een onderneming jonger dan 5 jaar.

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV