MKB-Limburg - MKB-LIMBURG - PRIVACY
slide image
Slide background

Privacy Statement MKB-Limburg hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en bezoekers van de website.

Privacy Statement

MKB-Limburg is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. MKB-Limburg acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Dat houdt onder andere in dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 29-08-2018.
 
Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.
 
Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt. Op onze site staan echter wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics en een Facebook pixel. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun websites is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid.
 
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
Alle personen die namens MKB-Limburg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

  • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.
 
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.
 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
Website
Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Maar het kunnen ook door u zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
 
Nieuwsbrief en contactformulier
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze standpunten, projecten, producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
 
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mailbericht stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mailbericht nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.
 
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 
CRM-systeem
 
Leden
Wij hebben van diverse personen van onze leden de naam, het e-mailadres, het postadres (in sommige gevallen het privé-adres) en de betreffende organisatie opgeslagen. Dit hebben wij gedaan om informatie voor ondernemers en uitnodigingen voor vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen te kunnen sturen.
Indien het lidmaatschap wordt opgezegd, bewaren wij deze persoonsgegevens op grond van administratieve en fiscale eisen nog vijf jaar.
 
Leden van commissies en werkgroepen
Wij hebben van de leden van een commissie of werkgroep naam, locatiecode, adres en in sommige gevallen privé-adres, telefoonnummer en e-mailadres vastgelegd om toegang tot onze besloten digitale omgeving te verschaffen, informatie op te sturen en contact op te nemen. Deze persoonsgegevens worden na uitdiensttreding nog vijf jaar bewaard uit historisch belang, behalve bij bestuursleden.
 
Relaties
Wij hebben van relaties persoonsgegevens vastgelegd. Naam, relatienaam, titel, primaire werkgever, adres, e-mailadres, geslacht, telefoonnummer zijn vastgelegd om contact op te nemen en om informatie op te sturen. Wij bewaren deze gegevens tot de relatie geen relevante functie meer bekleedt voor MKB-Limburg.
 
Bestuur
Wij hebben van bestuursleden persoonsgegevens vastgelegd. Naam, relatienaam, titel, primaire werkgever, adres, e-mailadres, geslacht, telefoonnummer zijn vastgelegd om contact op te nemen en om informatie op te sturen. Daarnaast hebben wij met toestemming van het bestuurslid de foto gepubliceerd op de openbare website van MKB-Limburg en de besloten bestuurssite. Na uitdiensttreding worden de persoonsgegevens vijf jaar bewaard voor de fiscus. De actieve jaren en naam worden langer bewaard voor koninklijke onderscheidingen en het adres wordt langer bewaard wanneer bestuursleden Forum willen (blijven) ontvangen. Bij overlijden of bij de beslissing om Forum niet langer meer te ontvangen worden de persoonsgegevens verwijderd.
 

nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u hieronder
in te schrijven voor onze
nieuwsbrief.

Kennis & expertise

Kennis & expertise

Als lid van MKB-Limburg kunt u gebruikmaken van de kennis en expertise van onze partners. Op welk vakgebied kunnen zij u ondersteunen?

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV